Posts Tagged: 菲律賓

《殺手情歌》:當音樂反客為主之後

  一部劇情片若能導得好,拍得好,演得好,其實毋須聲音輔佐影像敘事,毋須聲音平添

《殺手情歌》:當音樂反客為主之後

  一部劇情片若能導得好,拍得好,演得好,其實毋須聲音輔佐影像敘事,毋須聲音平添